Menu Sluiten

Privacy Statement

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de WIT Group B.V., WIKO Gevelsystemen B.V. en WIKO Gevelsystemen Montage B.V. (hierna gezamenlijk: “WIKO”).

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor WIKO is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. WIKO spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze WIKO uw persoonsgegevens verwerkt en beschermd.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van WIKO, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking

WIKO zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • De aangevraagde offerte(s)
 • Het bevestigen van uw akkoord gegeven offertes / opdrachten
 • Het voeren van de financiële administratie en personeels-/salarisadministratie;
 • Het kenbaar maken van lopende acties.

Voor mail worden deze opgeslagen op een server voor intern gebruik
Voor Finance worden deze opgeslagen in op een NAS schijf voor intern gebruik

Categorieën persoonsgegevens

 • Klanten: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer ( 06- en/of thuisnummer) en emailadres.
 • Medewerkers: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (06- en/of thuisnummer), emailadres, BSN, geboortedatum, geslacht, bankgegevens, salarisgegevens, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, verzuimgegevens en overige werk-gerelateerde gegevens, foto’s, quotes.

Grondslag voor gegevensverwerking

WIKO verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van WIKO of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene(n).

 • Overeenkomst: Voor het leveren van diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen de klant en WIKO. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: WIKO verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op WIKO rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien WIKO een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is WIKO gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
 • Toestemming: Als WIKO persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal WIKO uw toestemming vragen voordat WIKO de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

WIKO kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.
WIKO maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft WIKO verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.
WIKO verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal WIKO geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun directe marketing doeleinden.

Bewaartermijn

WIKO waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. U kunt ten alle tijden vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

WIKO heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens WIKO betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. WIKO vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door WIKO over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevens wissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien WIKO deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, WIKO de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking doeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door WIKO over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WIKO. Bij een dergelijk verzoek zal WIKO de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Cookieverklaring WIKO Gevelsystemen BV

 • Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie kan bij je volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website je herkennen.

 • Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op jouw interesses.

 • Welke cookies gebruiken wij?
Functionele cookies

Deze cookies hebben betrekking op de functionaliteit van onze websites en zorgen ervoor dat de website goed geladen word.

Analytische Cookies

Deze cookies houden het websitebezoek bij.

 • Social media

Op onze website staan knoppen van Facebook, Twitter en Linkedin. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld pagina’s worden gedeeld op social media. Social media verzamelen via de code van deze knoppen informatie, al voordat jij op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om jou te vinden. Lees regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook, Twitter en Linked in om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies zijn verzameld.

 • Hoe kan ik mijn gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Stuur dan een e-mail naar: info@wikogevelsystemen.nl

 • Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de werkwijze van WIKO, kunt u dit melden bij WIKO zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: Website Autoriteit Persoonsgegevens

Contact

U kunt contact opnemen met de Privacy Officer van “WIKO” via het onderstaande adres:
WIKO Gevelsystemen B.V.
T.a.v. de Privacy Officer
Dr. Huub van Doorneweg 2a
5753 PM te Deurne
info@wikogevelsystemen.nl
0493 – 842 878

Versie mei 2018